Propojení s praxí

Aplikační laboratoře programu

Aplikační laboratoř pro zemědělský výzkum byla založena v roce 2014 rámci výzkumného programu Strategie AV21 Potraviny pro budoucnost. Jejím cílem je zpřístupnit nejnovější výsledky a metody základního výzkumu šlechtitelům a zemědělské praxi.  Provozuje ji Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. v Olomouci.

Aplikační laboratoř řasových biotechnologií Centra ALGATECH Mikrobiologického ústavu AV ČR propojuje výzkumné aktivity jednotlivých laboratoří centra s komerční sférou v České Republice a v zahraničí. Laboratoř zajišťuje smluvní výzkum a poradenství v oblasti řasové biotechnologie, má na starosti další formy transferu technologií včetně popularizace významných vědeckých výsledků Centra Algatech. Aplikační laboratoř se rovněž stará o duševní vlastnictví, které v Centru vzniká.

Aplikační laboratoř pro zemědělské biotechnologie Biofyzikálního ústavu AV ČR funguje jako podpůrná jednotka především pro pracoviště zemědělského zaměření, která mají omezené možnosti využívání technik molekulární biologie a moderní genomiky. 

Webové portály ÚVGZ, které podporuje náš program

Podporujeme tři webové portály související s klimatickou změnou, které jsou určeny širokému spektru uživatelů, pro jejich edukaci a zejména podporu operativních a strategických rozhodovacích procesů od farmářů po státní správu. Výsledky se opírají o výzkumné aktivity vznikající ve spolupráci předních českých pracovišť na danou problematiku a jsou koordinovány pracovníky Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  • Portál www.klimatickazmena.cz interaktivně zpřístupňuje časoprostorové informace o scénářích vývoje budoucího klimatu, jeho dopadů na zemědělství, lesnictví, vodní režim a krajinu ČR. Součástí portálu je i analýza adaptačních opatření nutných ke zmírnění negativních a akceleraci pozitivních vlivů klimatické změny.
  •  Portál www.vynosy-plodin.cz má za cíl předpovídat výnosy klíčových zemědělských plodin na okresní a krajské úrovni. Prognóza výnosů vychází z agrometeorologického monitoringu, využití satelitního snímání vegetace a vyhodnocení statistických i zemědělských databází se zaměřením na Českou republiku.
  • V roce 2021 byl spuštěn systém včasné výstrahy portál www.agrorisk.cz, který nabízí informace o  aktuálním stavu a devítidenní předpověď výskytu a vývoje konkrétních abiotických (např. vymrzání, jarní mrazy, podmínky pro agrotechnické zásahy) i biotických (konkrétní choroby a škůdci) na počasí závislých rizik, která mohou negativně ovlivnit výnosy zemědělských plodin. Přidanou hodnotou využívání portálu je ekonomická efektivita a environmentální šetrnost zemědělské činnosti.

Projekty Národních center kompetence Technologické afentury ČR propojených s naším programem

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin programu NCK Technologické agentury České republiky je jediným národním centrem kompetence v biologických vědách. Jeho cílem je propojit základní a aplikovaný výzkum v oblasti rostlinných biotechnologií se šlechtitelskými firmami, a tím podpořit konkurenceschopnost českého zemědělství s přesahem do odvětví potravinářského a pivovarnicko-sladařského. V tomto centru spolupracuje 13 partnerů, včetně komerčních firem.

Národní Centrum kompetence Biorafinace jako oběhové technologie programu NCK Technologické agentury České republiky  pokrývá celou problematiku zpracování biomasy mikrobiální, rostlinné, živočišné i odpadní včetně komunálního původu a čistírenských kalů pomocí chemických, biochemických i fyzikálních procesů za účelem získání cenných produktů s vysokou přidanou hodnotou využitelných v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském i energetickém průmyslu. Cílem jsou nové produkty z obnovitelných zdrojů zpracované environmentálně šetrnými technologiemi v souladu s cirkulární ekonomikou řešící aktuální společenská témata (potravinová udržitelnost, využívání přírodních zdrojů, udržitelná energetika).