O programu

Seznam témat a jejich zaměření

1. Genomika a biotechnologie pro šlechtění nové generace odrůd zemědělských plodin

2. Nové biotechnologické metody jako nástroje pro zajištění dostupnosti a kvality potravin

3. Zdravá půda pro další generace

4. Vliv klimatické změny na produkci zemědělských plodin

5. Využití mikrořas v potravinářství a produkčním zemědělství

6. Vliv stravy na mikrobiotu a imunitu ve zdraví a nemoci

7. Využití zbytkové biomasy z potravinářského průmyslu a zemědělství

8. Společenské a geografické aspekty potravinových systémů

9. Plýtvání potravinami jako lokální i globální problém

Vědecké osobnosti

Koordinátor programu Prof. Ing. Jaroslav Doležel DrSc. /ÚEB/

vystudoval Agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně. Zabývá se strukturou a evolucí genomu rostlin, vede olomoucké Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., a přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Karlově univerzitě. Od roku 2004 je členem Učené společnosti ČR.

Výzkumné téma:  Genomika a biotechnologie pro šlechtění nové generace odrůd zemědělských plodin

 

RNDr. Roman Hobza, Ph.D. /BFÚ, ÚEB/

Vystudoval Biologickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Přírodovědeckou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Na Biofyzikálním ústavu v Brně a částečně na Ústavu experimentální botaniky v Olomouci se zabývá především strukturní a funkční genomikou rostlin. Přednáší na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích, Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a Přírodovědecké Fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Výzkumné téma:  Nové biotechnologické metody jako nástroje pro zajištění dostupnosti a kvality potravin

 

Mgr. Veronika Jílková, PhD. /BC/

vystudovala ekologii živočichů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. V doktorském studiu pokračovala na Ústavu pro životní prostředí Univerzity Karlovy. V současné době vede Laboratoř půdní organické hmoty v Ústavu půdní biologie Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, kde se zabývá obratem organické hmoty v půdě a koloběhy živin. Za své výsledky získala v roce 2018 Prémii Otto Wichterleho.

Výzkumné téma: Zdravá půda pro další generace

 

RNDr. Dana Elhottová, PhD. /BC/

vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V Biologickém centru AVČR v Českých Budějovicích se věnuje environmentální mikrobiologii. Zaměřuje se na procesy, které modulují utváření mikrobiálních společenstev v půdním prostředí a adaptačními mechanismy zejména u bakterií. V současnosti vede Laboratoř půdních bakterií se zaměřením na ekologii šíření bakteriální odolnosti k látkám s antibiotickým účinkem v prostředí a potravním řetězci.

Výzkumné téma: Zdravá půda pro další generace

 

Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. /ÚVGZ/

Vystudoval Agronomickou fakultu na Mendelově univerzitě v Brně. Na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a částečně Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně se zabývá hodnocením dopadů změny klimatu na rostlinnou produkci, vývojem adaptačních opatření a jejich implementací do praxe. Za dosažené výsledky získal v roce 2013 ocenění Young Researcher Award akademií věd zemí V4 v oboru zemědělských věd.

Výzkumné témaVliv klimatické změny na produkci zemědělských plodin

 

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. /ÚVGZ/

vystudoval Agronomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně. Zabývá se problematikou dopadů změny klimatu na zemědělství. Je vědeckým pracovníkem Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGobe) a působí jako pedagog na Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU). Vede vědecké centrum MendelGlobe propojující obě instituce.

Výzkumné témaVliv klimatické změny na produkci zemědělských plodin

 

Prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD. /MBÚ/

vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. V Mikrobiologickém ústavu AV ČR v Třeboni se zabývá biofyzikálním studiem fotosyntézy planktonních řas. Přednáší na Biologické fakultě Jihočeské univerzity.

Výzkumné téma:  Využití mikrořas v potravinářství a produkčním zemědělství

 

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc.  /MBÚ/

vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Pracuje v Sektoru imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Zaměřuje se především na slizniční imunitu, střevní mikroflóru a její význam pro vznik chronických onemocnění a na imunopatologii střev.   Od roku 2000 je členkou Učené společnosti ČR.

Výzkumné téma:  Vliv stravy na mikrobiotu a imunitu ve zdraví a nemoci

 

Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc. /ÚCHP/

vystudovala VŠCHT Praha, Organickou technologii. V ÚCHP vede oddělení a je členkou Sněmu AV ČR a několika Oborových rad pro doktorská studia, kde také přednáší. Zabývá se také biotechnologiemi a je hlavním řešitelem Centra kompetence BIORAF.

Výzkumné téma:  Využití zbytkové biomasy z potravinářského průmyslu a zemědělství

 

Mgr. Naděžda Čadová /SOÚ/

vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí v Centru pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu (CVVM) jako vedoucí projektové činnosti, Má na starosti vedení projektu kontinuálního výzkumu veřejného mínění Naše společnost a zakázky, které CVVM realizuje. Odborně se věnuje zejména metodologii kvantitativních sociologických výzkumů.

Výzkumné téma: Plýtvání potravinami jako lokální i globální problém

 

Mgr. Barbora Duží, Ph.D /ÚGN/

Vystudovala humanitní environmentalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí na oddělení environmentální geografie, Ústavu Geoniky AV ČR v Brně. Zaměřuje na produkci potravin menšího formátu a zahrádkaření. Spolupracuje s nevládními organizacemi, zabývající se environmentální výchovou.

 Výzkumné téma: Společenské a geografické aspekty potravinových systémů

 

Koordinační rada programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21

  • Mgr. Naděžda Čadová /SoÚ/
  • Mgr. Barbora Duží, PhD. /ÚGN/
  • Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. /ÚEB/
  • RNDr. Roman Hobza, PhD. /BFÚ/
  • RNDr. Dana Elhottová, PhD. /BC/
  • Prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. /MBÚ/
  • RNDr. Ing. Daniel Sánchez, PhD. /MBÚ/
  • Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc. /ÚCHP/
  • Prof. Ing. Zdeněk Žalud, PhD. /ÚVGZ/